ГФО на фирма без дейност – публикуване в Търговския регистър

ГФО на фирма без дейност – задължителен да се изготви, а също така и да се публикува. В практиката е възможно дадена фирма да не е извършвала дейност  – не са сключвани сделки, не са отчитани приходи и разходи, печалби и загуби. Законът за счетоводството не освобождава предприятията от изготвяне на годишните финансови отчети, независимо дали същите осъществяват или не осъществяват дейност през текущата, предходната година или изобщо не са имали такава. Съответно при задължение за изготвяне е налице и задължение за публикуване на съответните нулеви отчети.

Фирмите без дейност са задължени да представят ГФО до 30.06., като за тях са предвидени облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговския регистър.