Краен срок за публикуване на годишни финансови отчети 2017 г.

Краен срок за публикуване на годишни финансови отчети 2017 г.

 

Краен срок за публикуване на годишни финансови отчети 2017 г.

Краен срок за публикуване на годишни финансови отчети 2017 г.

Напомняме Ви, че наближава крайния срок за публикуването на годишните отчети на вашите фирми както в търговския регистър, така и публикуването в икономически издания за фирмите и организациите не публикуващи в търговския регистър, но имащи задължения да публикуват своите отчети в икономическо издание или специализиран икономически сайт.

Съгласно Закона за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети през 2017 г. са, както следва:

а) за всички търговци по смисъла на Търговския закон– чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър – в срок до 30.06.2017 г. /чл. 38 от Закона за счетоводството/;

б) останалите предприятия– чрез икономическо издание или чрез интернет – в срок до 30.06.2017 г.

Забележка: Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

След изтичане на крайния срок – 30 юни 2017 г., Агенция по вписванията предоставя на Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок.

Не подалите в срок се санкционират съгласно чл. 74 и чл. 78 от Закона за счетоводството.

Може да видите ТУК как да публикувате вашите отчети.