Публикуване на годишни финансови отчети ГФО | Специализиран икономически сайт
Как да публикувате
Нормативна база
Какви са глобите
Цени
Публикувани отчети за 2008
Публикувани отчети за 2009
Публикувани отчети за 2010
Публикувани отчети за 2011
Публикувани отчети за 2012
Публикувани отчети за 2013
Публикувани отчети за 2014
Публикувани отчети за 2015
Публикувани отчети за 2016
Публикуване на годишни финансови отчети в търговския регистър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMENI-OTCHETI.COM е специализиран икономически сайт за публикуване на Годишни финансови отчети съгласно изискванията на чл. 40 ал. 1 и 2 от Закона за счетоводство.

 С нашия сайт ви предоставяме възможност бързо лесно, и удобно  изпълнение на изискванията за задължително публикуване на годишните финансови отчети.

Осигуряваме достъп до годишните финансови отчети на фирмите 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата в продължение на 5 години от датата на публикуването им.

Публикуваните годишни финансови отчети се категоризират по име на фирмата в азбучен ред. Всички отчети се публикуват с възможност за печат на принтер във формат А4.

 

Вече е достъпна и новата ни услуга "Публикуване (обявяване) на годишни финансови отчети в търговския регистър". С нея спестявате много време и чакане по опашките търговския регистър към агенцията по вписвания.
 

 

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание ?

 

1. Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Закона за счетоводството), които не са пререгистрирани до 31 май 2010 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;

2. Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;

3. Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);

4. Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;

5. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

 

Съгласно Закона за счетоводството предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети до 30 юни на следващата година.


     Публикуваният Ваш годишен отчет ще бъде напълно свободен за достъп на всяко лице с ИНТЕРНЕТ достъп, независимо от доставчика му. Срокът за който се публикува е 5 години. Към годишния си счетоводен отчет можете да приложите  и рекламни материали, презентации, оферти и др. подобни след допълнително доуточняване по телефона или чрез имеил - firmeniotcheti@gmail.com .

 

АКО СТЕ ПРОПУСНАЛИ ДА ПУБЛИКУВАТЕ ОТЧЕТИТЕ СИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ !!!

 

 

Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в търговския регистър ?

 

 

На публикуване подлежат отчетите на всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ, ООД, ЕООД, КД, СД, АД. В това число влизат:

-  всички, които упражняват търговска дейност като ЕТ(подлежащи на финансов одит), ЕООД, ООД, Събирателно дружество, Командитно дружество с или без акции, АД, ЕАД, Кооперация и всички други правни форми описани в търговския закон.

 - ГФО подават  всички, които са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност последните, една, две или повече години, не са извършвали дейност никога, но са регистрирани по търговския закон.

-  ГФО подават  тези, които са: на патент, не са на патент, не са регистрирани по ДДС, са регистрирани са по ДДС, са освободени са от задължението да имат касов апарат, са длъжни са да имат касов апарат, получават плащания само в брой, получават плащания само по банков път.

 

Всички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година до 30 юни на следващата година. Това задължение не е еднократно, а е всяка година.

   Предприятията, които са
пререгитрирани до 31 май на текущата година, публикуват отчетите си от 2007 г. до предходната година до 30 юни на текущата година.

   Предприятията пререгистрирани след 31 май на текущата година публикуват годишните си отчети от 2007 г. до предходната в срок
от 3 (три) месеца, считано от датата на пререгистрация.

 

Въпрос: Има ли ГЛОБИ за непубликувани отчети ?

Отговор: Да ИМА и то много сериозни.

    
Последствията от неизпълнението на това законово задължение са както следва:

 

Глоба от 500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец - имуществена санкция от 500 до 3000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

 

ПУБЛИКАЦИЯТА НА ОТЧЕТИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И НЕ ЗАВИСИ ОТ ВИДА НА ДРУЖЕСТВОТО И ДАЛИ Е ИЗВЪРШВАЛО ДЕЙНOСТ !!!

 

Кои елементи на годишния финансов отчет на дружеството подлежат на публикуване ?

 

1.      Счетоводен баланс;

2.      Отчет за приходите и разходите;

3.      Отчет за паричните потоци;

4.      Отчет за собствения капитал;

5.     Приложение с информация за прилаганата счетоводна политика и за състоянията и измененията в активите и пасивите и в приходите и разходите, паричните потоци, както и други оповестявания съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.

6.      Доклада за заверка, изготвен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

7.      Годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган

 

Aкционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват, заедно с годишния финансов отчет, и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

 

Годишните финансови отчети се публикуват точно във вида, в който са ни предоставени

   

  

Важни особености

 

 

За търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) освен годишния финансов отчет се прилага и решение на Управителния орган (за ООД това е Общото събрание, за ЕООД е решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието. Ако отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.

За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните годишни финансови отчети.

Акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват и :

1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и

2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.  

 

Запазваме си правото да не публикуваме отчети които са нечетими, неясни или некачествени копия.

 

Бизнес услуги

Регистрация на ЕТ и дружества
Промени и заличаване на ЕТ и дружества
Регистрация и заличаване на дружество по Закона за задълженията и договорите
Пререгистрация
Категоризация на заведения, хотели, земи и др.
Регистрация на търговски обект
Смяна на статут на сгради и земи
Регистрация на търговска марка
Регистрация на фондация и сдружение с нестопанска цел
Правни консултации
Изготвяне на декларации, пълномощни, молби и др.
Изготвяне на нотариални актове
Застраховки
Изкарване на лицензи, разрешителни и удостоверения
Откриване на частна детска градина
Откриване на частно училище
Разрешение за откриване на аптека
Регистрация на туроператорска или туристическа агентска дейност
Регистрация на застрахователен брокер и/или агент
Регистрация на обменно бюро
Регистриране на обекти за производство и търговия с храни

Регистриране на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТИКЕТИ: годишни финансови отчети, финансови отчети, годишни, отчети, финансови, гфо, отчет, финансов, годишен, закон за счетоводството, закон, счетоводство, интернет, публикуване, публикация, онлайн, баланс, фирма, БУЛСТАТ, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на годишни финансови отчети, национален регистър за публикуване на гфо, икономически, сайт, счетоводен, счетоводни отчети, специализиран икономически сайт, специализиран сайт, отчет за приходи и разходи, паричен поток, одиторски доклад, приходи, разходи, финансов отчет, регистрация, пререгистрация, консултации, firmeni otcheti, firmeni, otcheti, registracia, publikuvane, preregistracia, firmeni-otcheti.com, 2009, 2010, gfo, godishni finansovi otcheti, finansov, kak se publikuva, как се публикува, регистър, агенция, търговски, вписвания, търговски регистър, агенция по вписванията, публикуване на годишни финансови отчети в търговския регистър, публикуване на ГФО в търговския регистър

©  2008-2015  ИВАНОВ &  СИЕ ДЗЗД