Колко ще Ви струва?

 1.  Такса за публикация на годишни финансови отчети / ГФО / в интернет : 25,00 лв.
  • Баланс
  • Отчет за приходите и разходите
  • Отчет за паричния поток
  • Отчет за собствения капитал
  • Одиторски доклад
  • Име, седалище, номер по НДР, БУЛСТАТ, Управител, Главен счетоводител, одитор.
  • всички изискуеми от НСИ справки и приложения
  1.  Такса за сканиране на годишни финансови отчети / ГФО /:10,00 лв.!!! Нямате законово задължение за публикуване на Годишните отчети за дейността / ГОД / по чл.92, ал.3 от ЗКПО, но ако желате ще ги публикуваме, като таксите за това са, както следва:1. Такса за публикация на Годишен отчет за дейността- 30,00 лв.
   2. Такса за сканиране на Годишен отчет за дейността- 35,00 лв.

  Цените са окончателни и върху тях не се начислява ДДС

   

  Публикуване (обявяване)  на ГФО в търговския регистър: 50,00 лв.

  В тази сума се включват: държавната такса, преводната такса в банката, таксата за изкарване на нотариално заверено пълномощно за подаването на отчетите в търговския регистър и нашата такса за предоставената улуга.

   

  Към годишния си счетоводен отчет можете да приложите  и рекламни материали, презентации, оферти и др. подобни след допълнително доуточняване по телефона или чрез имеил.