©  2008-2010  ИВАНОВ &  СИЕ ДЗЗД
Как да публикувате
Нормативна база
Какви са глобите
Цени
Публикувани отчети за 2008
Публикувани отчети за 2009
Публикувани отчети за 2010
Публикувани отчети за 2011
Публикувани отчети за 2012
Публикувани отчети за 2013
Публикувани отчети за 2014
Публикуване на годишни финансови отчети в търговския регистър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикуване на годишен финансов отчет в търговския регистър

Ако вече сте регистрирали или пререгистрирали вашата фирма, не трябва да забравяте, че всяка година имате задължение да публикувате (oбявите) своите годишни финансови отчети в търговския регистър.

   На публикуване подлежат отчетите на всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ, ООД, ЕООД, КД, СД, АД. Предприятията, които имат регистрация по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват своите отчети в Търговски регистър, а в специализиран сайт в интернет или в икономическо печатно издание.

 

Кой е задължен да публикува годишния си финансов отчет ?


   Публикуват отчетите си всички фирми, които са регистрирани или пререгистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията
в това число:

-  всички, които упражняват търговска дейност като ЕТ(подлежащи на финансов одит), ЕООД, ООД, Събирателно дружество, Командитно дружество с или без акции, АД, ЕАД, Кооперация и всички други правни форми описани в търговския закон.
- ГФО подават  всички, които са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност последните, 10, 15 или 20 години, не са извършвали дейност никога, имат оборот 10 лв. за предходната година, имат оборот повече от 10 лв. за предходната година.
- ГФО подават  тези, които са: на патент, не са на патент, не са регистрирани по ДДС, са регистрирани са по ДДС, са освободени са от задължението да имат касов апарат, са длъжни са да имат касов апарат, получават плащания само в брой, получават плащания само по банков път.

 

Къде се публикуват годишните финансови отчетите ?


   На всички търговци – в търговския регистър, на непререгистрираните, които подлежат на независим финансов одит – в икономическо издание или интернет до 30 юни на съответната година и в Търговския регистър след пререгистрацията им. 

 

Срокове за публикуване     Всички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година до 30 юни на следващата година. Това задължение не е еднократно, а е всяка година.

   Предприятията, които са пререгитрирани до 31 май на текущата година, публикуват отчетите си от 2007 г. до предходната година до 30 юни на текущата година.

   Предприятията пререгистрирани след 31 май на текущата година публикуват годишните си отчети от 2007 г. до предходната в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на пререгистрация.

 

Как се публикуват годишните финансови отчети в търговския регистър ?

 

Необходимо е да ни предоставите всички необходими документи (посочени по-надолу) както и да заплатите сумата за публикуване от 50 лв. включваща държавната такса, преводната такса в банката.

 

Цена за публикуване на годишни финансови отчети в търговския регистър    В цената за публикуване се включват: държавната такса, преводната такса в банката и таксата за изкарване на нотариално заверено пълномощно за подаването на отчетите в търговския регистър. Общата сума с нашата такса за предоставената услуга е 50 лв. Така Вие се освобождавате изцяло от всички досадни чакания по опашки и попълване на куп документи.

 

Санкции за неизпълнение   За непубликувани навреме отчети се налага санкция по Закона за счетоводството, както следва:
за управителя на предприятието - от 500 до 2000 лв. и за самото предприятие от 500 до 3000 лв. За повторно нарушение санкциите са в двоен размер.

 отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.

 

Списък на всички документи за обявяване на ГФО в търговския регистър   1.  Попълнено Заявление за обявяване на актове Г1(можем и ние да ви го попълним)
    2. Копие на Годишния финансов отчет, заверен с подпис на представляващия и надпис "Вярно с оригинала"
    3. Решение на управителния орган за приемане на отчета, разпределение на печалбата или покривване на загубата. (За едноличните търговци не се изисква такова решение)
    4. Декларация по чл. 13 ал.4 от Закона за търговския регистър, подписана от заявителя

Ако документите се подават от заявител, който е съставител на ГФО се представя още:

   5.  Писмено нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието

    Ако документите се подават от приносител, който е различен от заявителя се прилагат още:

       6.  Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър
       7. Писмено нотариално заверено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на Заявление за обявяване на актове Г1

Забележка: Ако документите се подават от приносител, различен от заявителя, то и Заявлението за обявяване на актове Г1, също трябва да е с нотариална заверка на подписа.

Задължени да публикуват годишните си финансови отчети за са ВСИЧКИ ТЪРГОВЦИ НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЕМА НА ДЕЙНОСТТА ИМ  И ОТ ТОВА ДАЛИ СА ИЗВЪРШВАЛИ ДЕЙНОСТ.

 

Важни особености    За търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) освен годишния финансов отчет се прилага и решение на Управителния орган (за ООД това е Общото събрание, за ЕООД е решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието. Ако

Обратно горе

Бизнес услуги

Регистрация на ЕТ и дружества
Промени и заличаване на ЕТ и дружества
Регистрация и заличаване на дружество по Закона за задълженията и договорите
Пререгистрация
Категоризация на заведения, хотели, земи и др.
Регистрация на търговски обект
Смяна на статут на сгради и земи
Регистрация на търговска марка
Регистрация на фондация и сдружение с нестопанска цел
Правни консултации
Изготвяне на декларации, пълномощни, молби и др.
Изготвяне на нотариални актове
Застраховки
Изкарване на лицензи, разрешителни и удостоверения
Откриване на частна детска градина
Откриване на частно училище
Разрешение за откриване на аптека
Регистрация на туроператорска или туристическа агентска дейност
Регистрация на застрахователен брокер и/или агент
Регистрация на обменно бюро
Регистриране на обекти за производство и търговия с храни

Регистриране на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТИКЕТИ: годишни финансови отчети, финансови отчети, годишни, отчети, финансови, гфо, отчет, финансов, годишен, закон за счетоводството, закон, счетоводство, интернет, публикуване, публикация, онлайн, баланс, фирма, БУЛСТАТ, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на годишни финансови отчети, национален регистър за публикуване на гфо, икономически, сайт, счетоводен, счетоводни отчети, специализиран икономически сайт, специализиран сайт, отчет за приходи и разходи, паричен поток, одиторски доклад, приходи, разходи, финансов отчет, регистрация, пререгистрация, консултации, firmeni otcheti, firmeni, otcheti, registracia, publikuvane, preregistracia, firmeni-otcheti.com, 2009, 2010, gfo, godishni finansovi otcheti, finansov, kak se publikuva, как се публикува, регистър, агенция, търговски, вписвания, търговски регистър, агенция по вписванията, публикуване на годишни финансови отчети в търговския регистър, публикуване на ГФО в търговския регистър

©  2008-2011  ИВАНОВ &  СИЕ ДЗЗД