Често задавани въпроси

 •  

  Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание ?

  Според закона за счетоводството

  1. Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Закона за счетоводството), които не са пререгистрирани до 31 май 2010г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
  2. Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;
  3. Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);
  4. Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
  5. 5. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

   Обратно горе

   

  Кой е задължен да публикува годишен финансов отчет в търговския регистър ?

  На публикуване подлежат отчетите на всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ, ООД, ЕООД, КД, СД, АД. В това число влизат:

   

  –  всички, които упражняват търговска дейност като ЕТ(подлежащи на финансов одит), ЕООД, ООД, Събирателно дружество, Командитно дружество с или без акции, АД, ЕАД, Кооперация и всички други правни форми описани в търговския закон.

  – ГФО подават  всички, които са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност през миналата година, не са извършвали дейност последните, една, две или повече години, не са извършвали дейност никога, но са регистрирани по търговския закон.

  –  ГФО подават  тези, които са: на патент, не са на патент, не са регистрирани по ДДС, са регистрирани са по ДДС, са освободени са от задължението да имат касов апарат, са длъжни са да имат касов апарат, получават плащания само в брой, получават плащания само по банков път.

   

  Всички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година до 30 юни на следващата година. Това задължение не е еднократно, а е всяка година.

  Предприятията, които са пререгитрирани до 31 май на текущата година, публикуват отчетите си от 2007 г. до предходната година до 30 юни натекущата година.

  Предприятията пререгистрирани след 31 май на текущата година публикуват годишните си отчети от 2007 г. до предходната в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на пререгистрация.

   Обратно горе

   

  Кои предприятия подлежат на независим финансов одит ?

  В чл. 38. от закона за счетоводството е казано следното:

  (1) На независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:

  1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;
  2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  3. (изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г.) кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
  4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;
  5. всички предприятия, непосочени в т. 1 – 4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.

  (2) На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерии:

  1. балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
  2. размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година – 2 млн. лв.;
  3. обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 млн. лв.

  (3) Консолидираните финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

  Обратно горе

  Има ли значение дали фирмата е извършвала дейност през годината ?

  На този въпрос отговорът е категорично НЕ. Ако не е извършвала дейност фирмата изготвя и публикува нулев финансов отчет.

  Обратно горе

  Какви са глобите за непубликувани отчети ?

  Глоба от 500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция от 500 до 3000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

  Обратно горе

  Кои елементи на годишния финансов отчет на дружеството подлежат на публикуване?

  1. Счетоводен баланс;
  2. Отчет за приходите и разходите;
  3. Отчет за паричните потоци;
  4. Отчет за собствения капитал;
  5. Приложение с информация за прилаганата счетоводна политика и за състоянията и измененията в активите и пасивите и в приходите и разходите, паричните потоци, както и други оповестявания съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.
  6. Доклада за заверка, изготвен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
  7. Годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган

   

  Aкционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват, заедно с годишния финансов отчет, и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

  Обратно горе

  Колко време стои публикацията в сайта ?

   

  Срокът за който се публикува е 5 години и така се изпълнява законовия минимум от 3 години. По ваше желание е възможно и да бъде само 3 години.

  Обратно горе

  В какъв формат се изпращат и публикуват отчетите ?

   

  Имате избор между следните видове формати  JPG, PDF, BMP или текстови, а се публикуват само във PDF.

  Обратно горе

  Възможно ли е да се приложат и рекламни материали, презентации и оферти   към счетоводните отчети ?

   

  Към годишния си счетоводен отчет можете да приложите  и рекламни материали, презентации, оферти и др. подобни след допълнително доуточняване по телефона или чрез имеил.

  Обратно горе

  Колко струва?

   

  Такса за публикация на годишни финансови отчети / ГФО / : 25,00 лв

  Такса за сканиране на годишни финансови отчети / ГФО /: 10,00 лв

  Такса за публикация на Годишен отчет за дейността- 30,00 лв

  Такса за сканиране на Годишен отчет за дейността- 35,00 лв

  Обратно горе

  Как се плаща ?

  Необходимо е първо да заплатите такса за публикация по банковата сметка на фирмата:

  IBAN:  BG63INTF40015008351308

  Титуляр: ИВАНОВ & СИЕ ДЗЗД

  МОЛ: Ивайло Иванов

  Основание: Публикуване на ГФО на фирма ….

  ТАКСАТА МОЖЕТЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ОТ ВСЯКА БАНКА !!!

  После изпратете ни пълният набор документи за публикуване на е-mail: firmeniotcheti@gmail.com във формат JPG, PDF, BMP или текстови.  В рамките на 2 дена от получаването на информацията за извършено плащане и предоставянето на отчетите те ще бъдат публикувани в сайта ни. Ще получите обратно е-mail с линк към страницата от сайта на която е публикуван отчета ви.

  Друг възможен вариант е лично да донесете документите и ние да ви ги сканираме или да ни ги изпратите по пощата на адреса посочен в „Контакти“, като куриерските услуги са за ваша сметка.

  Обратно горе

  Издава ли се фактура ?

  При желание от ваша страна можем да ви издадем фактура и да ви я изпратим на имеил адреса.

  Обратно горе

  Важни особености

  За търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) освен годишния финансов отчет се прилага и решение на Управителния орган (за ООД това е Общото събрание, за ЕООД е решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието. Ако отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.

  За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, отчетите се публикуват във вида, в който са заверени от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

  За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикуват консолидираните отчети.

  Акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/ публикуват и :

  1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и
  2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

  Обратно горe