Защо да публикувам отчетите си?

Според закона за счетоводството определен кръг от фирми са задължени да публикуват годишните си финансови отчети. Това са :

  1. Търговски предприятия по смисъла на Търговския закон, подлежащи на независим финансов одит (чл. 38, ал. 1 Зсчет), които не са пререгистрирани до 31 май 2009 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
  2. Всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ(с изключение на тези, които не подлежат на задължителен независим финансов одит), ООД, ЕООД, КД, СД, АД

  3. Юридически лица, които не са търговци и които НЕ са определени за осъществяване на общественополезна дейност;
  4. Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества по смисъла на Закона за задълженията и договорите);
  5. Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
  6. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  7. Бюджетните предприятия с изключение на тези, които не подлежат на незавивисм финансов одит (чл. 40, ал. 8 ЗСчет)

 

Ако вече сте регистрирали или пререгистрирали вашата фирма, не трябва да забравяте, че всяка година имате задължение да публикувате (oбявите) своите годишни финансови отчети в търговския регистър.

 

Какви са санкциите при не публикуване ?

 

Глоба от 500 до 2000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция от 500 до 3000 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

 

ПУБЛИКАЦИЯТА НА ОТЧЕТИТЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И НЕ ЗАВИСИ ОТ ВИДА НА ДРУЖЕСТВОТО И ДАЛИ Е ИЗВЪРШВАЛО ДЕЙНOСТ !!!

 

Чрез нашия сайт Вие можете бързо, удобно и лесно да изпълнените изискванията за задължително публикуване на годишните си финансови отчети съгласно чл. 40 ал. 1 и 2 от Закона за счетоводство.